Kwaliteitszorg MC

Kwaliteitszorg MC

Kwaliteitszorg

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De bedrijfsvoering van Maatwerk-Coach is in overeenstemming met de AVG. Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich vanaf 25 mei 2018 aan moet houden. Het gaat om de nieuwe regelgeving op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens. Volgens de Europese Commissie “zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een individu, ongeacht of het gaat om zijn privé-, beroeps- of openbare leven. Het kan gaan om een naam, een huisadres, een foto, een e-mailadres, bankgegevens, berichten op sociale netwerksites, medische informatie of het IP-adres van een computer.”

De volgende regels moeten worden gevolgd:

  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

Kwaliteitssysteem

Maatwerk-Coach werkt met een kwaliteitsbeleid dat onderdeel uitmaakt van ons bedrijfsbeleid. Maatwerk-Coach levert verantwoorde zorg dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van de zorgverlening. Met het kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van zorg bewaakt, beheerst en verbetert. Maatwerk-Coach spant zich optimaal in om te voldoen aan de verwachtingen van onze cliënten als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Door extra zorg te besteden aan de wensen van onze cliënten streven wij er naar om de verwachtingen van onze cliënten zelfs te overtreffen. Door het kwaliteitsbeleid staan onze cliënten centraal, voldoen de managementprocessen, procedures en protocollen binnen onze onderneming aan wet- en regelgeving, zijn de resultaten meetbaar en zijn wij in staat om verbetertrajecten in gang te zetten en te begeleiden. Hieronder volgt een beschrijving van de onderdelen van het kwaliteitssysteem.

Het zorgplan

Onderdeel van het kwaliteitssysteem is het opstellen en bespreken van een zorgplan waarbij wij indien noodzakelijk gebruik maken van een orthopedagoog. In het zorgplan wordt in samenspraak met onze cliënten de zorg- en ondersteuningsdoelen vastgesteld en worden de afspraken vastgelegd over de uitvoering van de zorg en ondersteuning. Deze afspraken gaan uit van de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze cliënten. Wij houden rekening met beperkingen van onze cliënten en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk versterken van de eigen regie van onze cliënten en van hun ervaren kwaliteit van bestaan. Het zorgplan wordt periodiek multidisciplinair geëvalueerd.

 

Phone: 06-27507199
Prins Clausstraat 56, 7681 XG Vroomshoop